Farské oznamy 27. 03. 2023 – 02. 04. 2023

 

  • Pripomíname náš liturgický program počas pôstu, tento týždeň sa v pondelok, stredu a piatok pomodlíme ráno o 6.45 utiereň, a večer o 16.30 v pondelok večiereň, a v stredu a piatok liturgiu vopred posvätených darov.

 

  • Dnes máme mimoriadnu zbierku na pomoc prenasledovaným kresťanom.

 

  • Vo štvrtok 30. 03. po večernej liturgii bude stretnutie pre deti, ktoré sa pripravujú na sviatosť zmierenia a pre ich rodičov.

 

  • Na budúcu nedeľu (kvetnú) budeme počas svätých liturgii o 8.00, 10.00, 11.45 a 18.00 spovedať pred sviatkami Paschy. Prosíme vás, aby ste tento deň využili na prijatie sviatosti zmierenia. Zároveň dávame do pozornosti, že o 00 hod. a 11.45 bude možnosť spovede v ukrajinskom jazyku.

 

  • Pred sviatkami Vzkriesenia Pána budeme spovedať chorých. Prosíme príbuzných, aby ich nahlásili v sakristii katedrály.

 

  • Kto chce prispieť na kvetinovú výzdobu Božieho hrobu, môže tak urobiť v sakristii katedrály.

 

  • Riaditeľ Spojenej školy bl. biskupa Gojdiča v Prešove oznamuje, že zápis do prvého ročníka CZŠ bude prebiehať v dňoch od 1. – 30. apríla 2023 elektronickou formou. Zápisný list bude prístupný od 1.4.2023. Slávnostný zápis sa bude konať 4.5.2023. Čas zápisu bude zverejnený na stránke školy. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke školy:  edupage.org. Pri zápise je potrebné odovzdať vytlačenú elektronickú prihlášku a podpísanú obidvoma zákonnými zástupcami.

 

• Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta hlavný účtovník. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 31. marca. Viac informácií nájdete na plagáte vzadu v chráme, alebo na web stránke grkatpo.sk

Tento obsah bol zaradený v Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.