FARSKÉ OZNAMY 13. 02. 2023 – 19. 02. 2023

  • V stredu a piatok tohto týždňa máme aliturgické dni, preto sväté liturgie v tieto dni nebudú. V stredu a piatok sa pomodlíme ráno o 7.00 utiereň a večer o 16.30 večiereň.

• V piatok 17. 02. sa po večierni pomodlíme moleben k bl. biskupovi P P. Gojdičovi.

  • • Biskupi Slovenska pozývajú všetkých k spojeniu sa v modlitbách a k vyjadreniu solidarity s trpiacimi následkom zemetrasenia v Turecku a Sýrii. Podporu na zabezpečenie humanitárnej pomoci je možné poslať prostredníctvom Slovenskej katolíckej Charity na účet SK93 1100 0000 0029 4546 3097, variabilný symbol 5090.
  • Viac informácie nájdete na: internetovej stránke (charita.sk).
  • • Drahí veriaci, 20. februára začína v našej cirkvi obdobie Veľkého pôstu- Svätej štyridsiatnice, s týmto obdobím sa vo východných cirkvách spája pravidlo, ktoré nedovoľuje slávenie božskej liturgie v priebehu obyčajných dní Veľkého pôstu. Pravidlo hovorí, že sa božská liturgia nemôže slúžiť v priebehu Veľkého pôstu od pondelka do piatku, s jedinou výnimkou, a to je sviatok Blahoviščenija/Zvestovania Presvätej Bohorodičke. Predsa len, na stredy a piatky je predpísaná zvláštna večerná bohoslužba, ktorá je spojená s prijímaním a nazýva sa liturgia vopred posvätených darov. Keďže eucharistia je sviatkom Cirkvi – nebeskou hostinou, svadbou, ukazuje sa tu jeden základný liturgický princíp: nezlučiteľnosť slávenia Eucharistie s postením, ktoré má kajúci charakter. Aj v našej cirkvi je snaha, aj na základe požiadavky Rímskeho pápeža, postupne sa čoraz viac priblížovať našej pôvodnej tradícií. Preto sa v našej farnosti zavádzajú aliturgické dni v pondelok, stredu a piatok. V tieto dni sa ráno pomodlíme o 7.00 utiereň a večer o 16.30 v pondelky večiereň a v stredy a piatky liturgiu vopred posvätených darov.
  • • GMC Bárka v Juskovej Voli, pozýva deti na ročník Jarného tábora, ktorý sa uskutoční v dňoch 03.-07.03.2023, teda od piatku do utorka počas jarných prázdnin. Tábor je určený pre deti vo veku od 9 do 11 rokov. Cena za pobyt je 85 EUR. Možnosť zaregistrovať sa a všetky ostatné informácie nájdete na stránke: www.gmcbarka.sk.
  • • Spojená škola bl. biskupa Gojdiča v Prešove v školskom roku 2023/2024 otvára pre uchádzačov o štúdium jednu triedu štvorročného gymnázia pre žiakov deviateho ročníka ZŠ v študijnom odbore 7902J – gymnázium so všeobecným zameraním. Ponúkaný študijný odbor je postavený na 19-ročných skúsenostiach gymnaziálneho vzdelávania s bohatou mimoškolskou činnosťou, individuálnym prístupom realizovaným v rodinnom prostredí založenom na princípoch kresťanskej viery. Prihlášku je možné podať do 20.3. 2023.
  • * Pozývame mládež žijúcu a študujúcu v našom meste na stretnutie do Šarišanky v utorok o 18.00 hod.
Tento obsah bol zaradený v Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.