FARSKÉ OZNAMY 06. 02. 2023 – 12. 02. 2023

  • Dnes je zbierka na podporný fond arcibiskupského úradu. Účelom zbierky je zabezpečiť riadny chod Gréckokatolíckeho arcibiskupstva Prešov a všetkých komisií zriadených pri ABÚ.
  • V sobotu 11. februára bude prvá zádušná sobota. Ráno o 7.00 bude svätá liturgia obetovaná za všetkých zosnulých z našich rodín. Po nej sa za týchto zosnulých pomodlíme panychídu.
  • Pozývame Vás aj tohto roku obnoviť si hramoty. Dopísať mená Vašich zosnulých môžete v sakristii katedrály.
  • Drahí veriaci, 20. februára začína v našej cirkvi obdobie Veľkého pôstu- Svätej štyridsiatnice, s týmto obdobím sa vo východných cirkvách spája pravidlo, ktoré nedovoľuje slávenie božskej liturgie v priebehu obyčajných dní Veľkého pôstu. Pravidlo hovorí, že sa božská liturgia nemôže slúžiť v priebehu Veľkého pôstu od pondelka do piatku, s jedinou výnimkou, a to je sviatok Blahoviščenija/Zvestovania Presvätej Bohorodičke. Predsa len, na stredy a piatky je predpísaná zvláštna večerná bohoslužba, ktorá je spojená s prijímaním a nazýva sa liturgia vopred posvätených darov. Keďže eucharistia je sviatkom Cirkvi – nebeskou hostinou, ukazuje sa tu jeden základný liturgický princíp: nezlučiteľnosť slávenia Eucharistie s postením, ktoré má kajúci charakter. Aj v našej cirkvi je snaha, aj na základe požiadavky Rímskeho pápeža, postupne sa čoraz viac priblížovať našej pôvodnej tradícií. Preto sa v našej farnosti zavádzajú aliturgické dni v pondelok, stredu a piatok. V tieto dni sa ráno pomodlíme o 7.00 Utiereň a večer o 16.30 v pondelky večiereň a v stredy a piatky liturgiu vopred posvätených darov.
  • Vzadu za lavicami si môžete zobrať nové číslo nášho farského infolistu, Katedrála.
  • GMC Bárka v Juskovej Voli, pozýva deti na ročník Jarného tábora, ktorý sa uskutoční v dňoch 03.-07.03.2023, teda od piatku do utorka počas jarných prázdnin.  Tábor je určený pre deti vo veku od 9 do 11 rokov. Cena za pobyt je 85 EUR. Možnosť zaregistrovať sa a všetky ostatné informácie nájdete  na stránke: www.gmcbarka.sk.
  • Spojená škola bl. biskupa Gojdiča v Prešove v školskom roku 2023/2024 otvára pre uchádzačov o štúdium jednu triedu štvorročného gymnázia pre žiakov deviateho ročníka ZŠ v študijnom odbore 7902J – gymnázium so všeobecným zameraním. Ponúkaný študijný odbor je postavený na 19-ročných skúsenostiach gymnaziálneho vzdelávania s bohatou mimoškolskou činnosťou, individuálnym prístupom realizovaným v rodinnom prostredí založenom na princípoch kresťanskej viery.

Prihlášku je možné podať do 20.3.2023

  • Dňa 08.02. (v stredu) o 8.00 sa v areáli Prešovskej univerzity v Prešove uskutoční deň otvorených dverí, na ktorom bude mať zastúpenie aj naša Gréckokatolícka teologická fakulta. Na toto podujatie sú pozvaní najmä študenti stredných škôl.

 

 

 

Tento obsah bol zaradený v Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.